1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικολαίδης Λ.
  5. 1945
  6. 18-27
    • Goal of the research is the specification of the aluminium position as we calculate the indicator of rust. The experiments were carried out in a clear metallurgical furnance and their results are exposed.
    • Σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός της θέσεως της αργιλίας κατά τον υπολογισμό του δείκτου σκωρίας. Τα πειράματα εξετελέσθηκαν σε πεδίο καθαρώς μεταλλουργικό και εκτίθενται τα αποτελέσματα αυτών.