ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

PRESENTATION OF GEOLOGICAL MAP (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Maximos | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1967
  6. 69-70
    • Presentation of the geological map of Rhodes on a scale of 1:50.000 which was drawn after long-lasting geological studies and numerous open-air observations.
    • Παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης της Ρόδου υπό κλίμακα 1:50.000, ο οποίος συνετάχθει κατόπιν πολυετών γεωλογικών μελετών και πολυάριθμων υπαίθριων παρατηρήσεων.