ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Maximos | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1967
  6. 68-69
    • The journal "Geological Chronicles" is presented. The above mentioned contains studies written in the greek, german, french and english language and its subject in the palaeontology of the vertebrates of greek areas, elements for the corals of the Southern Argolida, etc.
    • Παρουσιάζεται το περιοδικό "Γεωλογικά Χρονικά", το οποίο περιλαμβάνει μελέτες στα ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά με θέμα την παλαιοντολογία των σπονδυλωτών των ελληνικών περιοχών. Στοιχεία για τα κοράλλια της Μεσημβρινής Αργολίδας κλπ.