Τα ανθεστήρια : ήτοι συλλογή χορευτικών ασμάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50336
  4. GR-AtACAb10011293
  5. Ελληνικά
  6. Κυρτσώνης, Ζήσης Δ.
  7. [Αθήνα]: Εκ του Τυπογραφείου ″Κράτους″ Θ. Τζαβέλλα, 1911
  8. 24