ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

CELEBRATIONS WHICH TEACH THE NATION AND OTHER NATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1967
  6. 19-37
    • A historical route of the Greek civilization from 1500 b.C. untill nowadays. A celebrative speech for the fiest of the 25th of March 1967.
    • Η ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού από το 1500 π.Χ. μέχρι των ημερών μας. Πανηγυρική ομιλία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1967.