ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH OF THE ELECTED PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Maximos | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1967
  6. 12-16
    • Policy speech of the elected President for the year 1967.
    • Προγραμματικές δηλώσεις του αναλαμβάνοντος Προέδρου για το έτος 1967.