Η ΕΠΙΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE REPERCUSSIONS OF THE ABORTIONS ON THE DEMOGRAPHIC PROBLEM OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1967
  6. 396-404
    • The demographic problem that plagnes Greece is examined and biostatistics that prove the dangers for the course of the debirthrate are prescuted. As the main reason is considered the rapid frequency of the abortions in our country and some solutions for the improvement of our demography are proposed as well for the curement of the curse of abortions.
    • Εξετάζεται το δημογραφικό πρόβλημα που μαστίζει την Ελλάδα και παρουσιάζονται βιοστατιστικές που αποδεικνύουν τους κινδύνους για την πορεία της υπογεννητικότητας. Ως κύρια αιτία θεωρείται η μεγάλη συχνότητα των εκτρώσεων στην χώρα μας και προτείνονται λύσεις για την βελτίωση της δημογραφίας μας και την θεραπεία της μάστιγας των εκτρώσεων.