ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ HEUSLER

IRREGULARITIES IN THE SUPER-PARA-MAGNETIC BEHAVIOUR OF HEUSLER ALLOYS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδημητράκη-Χλίχλια Ελένη
  5. 1967
  6. 349-359
    • The anomalous behaviour and the characteristic deviations from Curie's Law of the superparamagnetic Heusler alloys which were demonstrated in our previous works can be explained quantitatively according to Kneller's assumption that the concentration profrile of the precipitation has not rectangular but rather trapezoidal shape. It has been proved that this assumption is applicable to Heusler alloys which have much smaller particle sizes than those studied by Kneller. Samples of the composition 40%Cu2MnAl + 60%Cu3Al and 50%Cu2MnAl + 50%Cu3Al were used in this study and the particle size as derived by magnetization curves was of the order 2,6.10-21 - 5,3.10-21 cm3. The initial particle volume was further reduced by exposing the samples to neutron irradiation.
    • Η ανώμαλη συμπεριφορά και οι χαρακτηριστικές αποκλίσεις από το Νόμο του Curie των υπερπαραμαγνητικών κραμάτων Heusler, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες εργασίες, μπορούν να εμηνευτούν ποσοτικά, σύμφωνα με την υπόθεση του Kneller ότι η μεταβολή της συγκεντρώσεως ακολουθεί κατά προσέγγιση την τραπεζοϊδή καμπύλη. Αποδείχθηκε ότι αυτή η υπόθεση δύναται να εφαρμοσθεί στα κράματα Heusler τα οποία έχουν κόκκους πολύ μικρότερους από αυτούς που μελετήθηκαν από τον Kneller. Δείγματα με σύνθεση 40%Cu2MnAl + 60%Cu3Al και 50%Cu2MnAl + 50%Cu3Al χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και το μέγεθος των κόκκων, όπως προέκυψε από τις καμπύλες μαγνητότητας, ήταν της τάξης 2,6.10-21 - 5,3.10-21 cm3.