Η ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

THE FIRST DISCOVERY, INTO THE BEDS OF PIKERMIAN, OF THE RELICS OF A GIANT TORTOISE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1967
  6. 302-317
    • Through the announcement are described the fragments of the dorsal and abdominal escutcheon as well parts of the left front limb, from the relics of a giant tortoise which was found in the emplacements of the lower Pliocene of Pikermian.
    • Περιγράφονται θραύσματα του ραχιαίου και του κοιλιακού θυρεού, καθώς και τμήματα του αριστερού εμπρόσθιου άκρου, από τα λείψανα γιγαντιαίας χελώνας η οποία ανερεύθει στις αποθέσεις του κατώτερου Πλειοκαίνου του Πικερμίου.