ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ KRASNER ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ PRUFER

THE APPLICATION OF THE COMPLEMENT OF KRASNER TO THE NUMBERS OF PRUFER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Δόκας Λάμπρος
  5. 1967
  6. 290-301
    • The application of the complement of Krasner is studied. It is proved that the set of Prufer's numbers is a Krasner complement of the non negative integer numbers partial arranged with a relation of arrangement that of divisibility.
    • Μελετάται μια εφαρμογή του συμπληρώματος Krasner. Αποδεικνύεται ότι το σύνολο των αριθμών Prufer είναι συμπλήρωμα Krasner των μη αρνητικών ακεραίων αριθμών διατεταγμένων μερικώς με σχέση διατάξεως εκείνη της διαιρετότητας.