ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΘΗΡΑ

EXCAVATIONS IN THE ISLAND OF THERA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1967
  6. 281-285
    • Some excavations took place in the island Thera and in particular in the area of Akrotiri. These excavations present great geographical and cultural interest.
    • Γίνονται ανασκαφικές έρευνες στο νησί Θήρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ακρωτήρι, η οποία παρουσιάζει γεωγραφικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.