ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

OCCURENCE OF GRANITIC ROCKS INTO THE TRANSFORMED SYSTEM OF THE AREA OF ASTEROUSIA MOUNTAINS OF SOUTH CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβης Ε.Ν
  5. 1967
  6. 253-270
    • The study deals with the presence of Plutonic appearances in the area of Asterousia mountains of south Crete. The geological position of this appearance is given and its description is aimed. In addition the chemism and petrological types, after 6 chemical analyses of the most representative types of this appearance, are studied.
    • Η μελέτη ασχολείται με την παρουσία πλουτωνείων εμφανίσεων στην περιοχή των Αστερουσίων όρεων της Νοτίου Κρήτης. Δίδεται η γεωλογική θέση της εμφάνισης αυτής και επιχειρείται η περιγραφή της. Μελετάται επίσης, ο χημισμός των πετρολογικών αυτών τύπων, ύστερα από 6 χημικές αναλύσεις των πλέον αντιπροσωπευτικών αυτής της εμφάνισης.