ΓΕΩΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΟΣ ΓΙΑΛΙ

GEOLOGICAL CONSTRUCTION OF NISYROS ISLAND AND YIALI ISLET (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Δάβης Ε.Ν
  5. 1967
  6. 235-252
    • Nisyros just like Yiali islet are consisted almost exclusively, of volcanic rocks, namely of lavas and tuffs and of very limited occurrence of Holocenic formations. Furthermore, the presence of two periods of volcanic effusions is certified, each of which began from basic magmas, poor in SiO2. Then, the determination of the exact geological age of the explosions is aimed and the lavas of the islands are analyzed petrochemically.
    • Η Νίσυρος όπως και η νησίδα Γυαλί αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από ηφαιστειογενή πετρώματα, δηλαδή από λάβες και τόφφους και από πολύ περιορισμένη εμφάνιση ολοκαινικών σχηματισμών. Επίσης, πιστοποιείται η παρουσία δύο περιόδων ηφαιστεικών εκχύσεων, η κάθε μια από τις οποίες άρχισε από βασικά μίγματα φτωχά σε SiO2. Στη συνέχεια επιχειρείται ο καθορισμός της ακριβούς γεολογικής ηλικίας των εκρήξεων και αναλύονται πετροχημικώς οι λάβες των νήσων.