ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΕΙΣ ΕΠΙΜΥΑΣ

STUDY OF THE DISTRIBUTION AND EXCRETION OF RADIOACTIVE NATURAL TETRAHYDROCANNABINOL ON RATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1967
  6. 161-167
    • The distribution and the excretion of the nuclear natural tetra-hydro-cannabinolus which has been injected to male mice, is studied. The percentage of the eliminated nuclear matter from their body, the density of it and the amount accumulated in the gall as a function of time are tabulated. Finally, the presence of free tetra-hydro-cannabinolus in the body excretions have been detected by chromatographic and radio-isotropic methods.
    • Μελετάται η κατανομή και αππέκριση ραδιενεργού φυσικής τετραϋδροκανναβινόλης με την βοήθεια αρρένων επιμυών, στους οποίους εχορηγούντο διαλύματα τετραϋδροκανναβινόλης. Παρουσιάζεται σε πίνακες το ποσοστό της αποβαλλόμενης ραδιενέργειας στα ούρα και τα κόπρανα των πειραματόζωων, η πυκνότητα της ραδιενέργειας και το ολικό ποσό της στην χολή συναρτήσει του χρόνου κλπ. Τέλος, διαπιστώνεται η παρούσία ελευθέρας τετραϋδροκανναβινόλης στα ούρα, στην χολή και τα κόπρανα, τα οποία εξετάσθηκαν χρωματογραφικώς και ραδιοϊσοτόπως.