ΤΑ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

THE ERUPTIVE ROCKS OF THE AREA OF TZOUMERKA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιδέρης Κων
  5. 1967
  6. 103-114
    • A petrological examination of the eruptive rocks of the massif of Tzoumerka is made. Specifically there are studied : the chemism of the rocks, their geological occurrence, their mineralogical constitution and textus. Finally, some thoughts on the formation of these rocks are cited.
    • Γίνεται πετρολογική εξέταση των εκρηξιγενών πετρωμάτων του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων. Ειδικότερα, μελετάται ο χημισμός των πετρωμάτων, η γεωλογική τους εμφάνιση, η ορυκτολογική τους σύσταση και ο ιστός και τέλος εκτίθενται κάποιες σκέψεις επί του σχηματισμού των πετρωμάτων αυτών.