ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ

A GAS-CHROMATOGRAPHIC INVESTIGATION OF FATTY MATERIALS CONSUMED IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανός Δ.Σ. | Βουδούρης Ε.Κ | Καπούλα Β.Μ
  5. 1967
  6. 43-56
    • Various samples of animal fats, butter and fatty materials of vegetable origin, before and after the hydrogenation, are subjected to gas-chromatographic analysis of the fatty acids. After analysis of the fatty material, some results came up, that regard the possibility of using the classic methods of analysis for the determination of the content in butter of the standardrized cooking fats.
    • Υποβάλονται σε αεριοχρωματογραφική ανάλυση λιπαρών οξέων, διάφορα δείγματα ζωικών λιπών, βουτύρου και λιπαρών υλών φυτικής προέλευσης προ και μετά την υδρογόνωση. Μετά την ανάλυση της λιπαρής ύλης, συνάγονται συμπεράσματα που αφορούν την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως των κλασσικών μεθόδων ανάλυσης προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε βούτυρο των τυποποιημένων μαγειρικών λιπών.