Ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ

THE BIOTYPE OF THE PREDISPOSED TO CORONARY ARTERY DISEASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καββαδίας, Αλέξανδρος (1884-1971)
  5. 1967
  6. 34-42
    • The symptoms met in people predisposed to heart attack, as they arose from autopsy, by the history and Experimental Medicine, are studied. The heredity, hypertensive psycological constitution, gluttory, sedentary life etc, are factors which contribute to the predisposition of heart attack.
    • Μελετώνται τα συμπτώματα τα οποία συναντώνται στους ανθρώπους τους προδιατεθειμένους σε έμφραγμα, όπως προέκυψαν από αυτοψία απ'την ιστορία και από την Πειραματική Ιατρική. Η κληρονομικότητα, η υπερτατική ψυχολογική ιδιοσυστασία, η πολυφαγία, η καθιστική ζωή κλπ., είναι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην προδιάθεση εμφράγματος.