ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF TEMPERATURES OF THE GREEK SEAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1967
  6. 22-33
    • The sea's temperature in depth of 1,50m in the sea area of Vouliagmeni is examined. The annual course of the temperature is studied as well the diversities in the temperature of sea and air and the influence of the winds. Finally, a correlation is made as regards the diversities in temperature.
    • Εξετάζεται η θερμοκρασία της θάλασσας σε βάθος 1,50 μ στην θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Μελετάται η ετήσια πορεία της θερμοκρασίας της θάλασσας, οι διαφορές θερμοκρασίας θάλασσας και αέρα και η επίδραση των ανέμων και τέλος γίνεται μια συσχέτιση των καταστάσεων και των διαφόρων θερμοκρασιών.