ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΛΟΘΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ON THE ORIGIN OF MANGANETIC ORES OF THE IRESTONE ZONES OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1967
  6. 1-14
    • The writer studies the origin of sea formations of manganetic ores of Olonos-Pindos zone and thinks that they derive from manganese colloid hydroxides, when previously has taken place in land the separation of these compositions of manganese. Furthermore, iron and manganese derive from the weathering of older melilitite rocks. On the basis of this theory, the genesis of various ores of manganese in different areas of Greece, is studied.
    • Ο συγγραφέας μελετά την προέλευση των θαλάσσιων μαγγανιούχων μεταλλευμάτων στη ζώνη Ωλονού-Πίνδου και θεωρεί ότι προέρχονται από κολλοειδή υδροξείδια μαγγανίου, αφού προηγουμένως είχε επέλθει στην ξηρά διαχωρισμός των ενώσεων αυτών του μαγγανίου. Επίσης ο σίδηρος και το μαγγάνιο προέρχονται από αποσάθρωση παλαιοτέρων πυριγενών πετρωμάτων. Με βάση αυτή την θεωρία, εξετάζεται η γένεση των διαφόρων κοιτασμάτων μαγγανίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.