ΧΑΡΑΥΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

THE DAWN OF POLITICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1992
  6. 797-807
    • The elements that contributed to the formation of politics of Solon are studied; these are : the social crisis of the athenian society about 600 b.C., Solon's political intervention and its review by him.
    • Μελετώνται στοιχεία της πολιτικής του Σόλωνα, και τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική κρίση της αθηναϊκής κοινωνίας περί το 600 π.Χ., την πολιτικοποίηση και την πολιτική παρέμβαση του Σόλωνα και τον απολογισμό αυτής της παρέμβασης από τον ίδιο.