ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-DNA)

THE NEW APPLICATIONS OF GEOMETRY AND TOPOLOGY ON THE EXACT SCIENCES (MATHEMATICS-BIOLOGY-DNA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1992
  6. 770-785
    • The issue of the application of Mathematics on the rest of the exact sciences such as Physics, Mechanics, etc, is examined as well the latest achievements of the science that foretell the application of the Geometry and Topology on the study of DNA'a structure.
    • Εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής των Μαθηματικών στις υπόλοιπες επιστήμες όπως η Φυσική, Μηχανική, κλπ, αλλά και τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης, που προαναγγέλουν την εφαρμογή της Γεωμετρίας και της Τοπολογίας στην μελέτη της δομής του DNA.