ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

FROM TOLERANCE TO FREEDOM. THREE CENTURIES OF HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ιταλικά
  4. Montuori Mauro | Montuori Mario
  5. 1992
  6. 751-769
    • The speech is referred to a letter written by John Lock with the following title: "A letter concerning Toleration", which influenced the moral-judicial-political culture of Europe of the 19th century, determined the meaning of the word Toleration and made a separation between state and church, determining for each of them the nature, content and specific limits.
    • Η ομιλία αναφέρεται σε μια επιστολή του Τζων Λοκ με τίτλο : "Ένα γράμμα το οποίο αφορά την Ανοχή", το οποίο επηρέασε την ηθικο-δικαστικοπολιτική κουλτούρα της Ευρώπης του 18ου αιώνα και προσδιόριζε την έννοια της Ανοχής, κάνοντας διάκριση μεταξύ κράτους και εκκλησίας και καθορίζοντας για τον καθένα τη φύση, το περιεχόμενο και τα ακριβή όρια τους.