ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΛΥΤΡΑΣ - ΓΥΖΗΣ - ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

THE MAJOR TEACHERS OF THE MODERN GREEK ART. LYTRAS-GYZIS-IAKOVIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1992
  6. 727-750
    • The course, pursuits and achievements of the great teachers of the modern greek art, Nikoforos Lytras, George Iakovides and Nikolaos Gyzis, are outlined.
    • Σκιαγραφείται η πορεία, οι αναζητήσεις και οι κατακτήσεις των μεγάλων διδασκάλων της νεοελληνικής τέχνης Νικηφόρου Λύτρα, Γεωργίου Ιακωβίδη και Νικόλαου Γύζη.