ΚΛΕΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 70ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ

THE SUFFERINGS OF THE HELLINISM OF ASIA MINOR ON THE COMPLETION OF 70 YEARS SINCE ITS DESTRUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1992
  6. 653-665
    • An attempt is made for presenting the sufferings of the Hellinism of Asia Minor as well the creative achievements of the major Greek poets, philosophers, scientists and prelates of Asia Minor, the daily productive records of throngs of Greeks in Asia Minor, their moral exaltations, the hours of happy life and their tragic experience.
    • Προσπάθεια προκειμένου να παρουσιαστούν τα κλέη και τα πάθη του Μικρασιατικού Ελληνισμού, οι δημιουργικές επιτεύξεις των μεγάλων Ελλήνων ποιητών, φιλοσόφων, επιστημόνων και ιεραρχών της Μ.Ασίας, οι καθημερινές παραγωγικές επιδόσεις του πλήθους των Μικρασιατών Ελλήνων, οι ηθικές εξάρσεις τους, οι ώρες ευτυχισμένης ζωής και τραγικής δοκιμασίας τους.