ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

MYTH AND POETRY IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Gentili Bruno
  5. 1992
  6. 594-607
    • The study is referred to the myth and poetry in ancient Greece and their contribution to the enrichment of the morals, values, customs and behaviours of Greeks, leaving aside the religious and exemplary dimension.
    • Εξετάζεται ο μύθος και η ποίηση στην Αρχαία Ελλάδα και η συμβολή τους στον εμπλουτισμό των ηθών, αξιών, εθίμων και συμπεριφορών των Ελλήνων, αφήνοντας κατά μέρος τη θρησκευτική και παραδειγματική διάσταση.