ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

A CENTURY FROM GREAT EXCAVATION IN DELPHI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Leclant Jean
  5. 1992
  6. 572-574
    • Celebration for the excavations in Delphi by the French Archeological School of Athens.
    • Εορτασμός των ανασκαφών στους Δελφούς από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.