ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

A CENTURY FROM GREAT EXCAVATION IN DELPHI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Picard Olivier | Πεντάζος Ευάγγελος
  5. 1992
  6. 563-571
    • The announcement is referred to the excavations that took place in Delphi, which began in 1892. The excavations were particularly difficult but after some restorations ans reconstructions ended in 1903, so their results are celebrated as well the studies that were made.
    • Περιγραφή των ανασκαφών που έλαβαν χώρα στους Δελφούς και οι οποίες ξεκίνησαν το 1892. Υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες αλλά μετά από αναστηλώσεις και ανοικοδομήσεις, τελείωσαν το 1903 και έτσι εορτάζονται τα αποτελέσματα αυτών και των μελετών που έγιναν.