ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

A CENTURY FROM THE EXCAVATIONS IN DELPHI BY THE FRENCH ARCHEOLOGICAL SCHOOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1992
  6. 561-563
    • Description of Delphi, the devastations they suffered through history by barbarians and celebration of the intellectual work of the French Archeological School of Athens for the excavations they proceeded.
    • Περιγραφή των Δελφών, των καταστροφών που υπέστηκαν στη διάρκεια της ιστορίας από τους βάρβαρους και εορτασμός του πνευματικού έργου της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, για τις ανασκαφές στις οποίες προβαίνουν.