ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1992
  6. 555-560
    • The Academician Mr.Konstantinos Despotopoulos presents two works written by the Academician Mr.Ioannis Georgakis with the undermentioned titles: "The Penal Law-Teaching" as it appears in a newer publication of 1991 and the treatise "Ideological Horizons of the modern Penal Law". Both of them share a common subject which is embodied in Law School.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Κων.Δεσποτόπουλος παρουσιάζει δύο έργα γραμμένα από τον Ακαδημαϊκό κ.Ιωάννη Γεωργάκη με τους κάτωθι τίτλους : "Ποινικό Δίκαιο - Διδασκαλία" όπως εμφανίζεται σε νεότερη έκδοση του 1991 και την πραγματεία "Ιδεολογικοί Ορίζοντες του σύγχρονου Ποινικού Δικαίου". Και τα δύο αυτά έργα έχουν αντικείμενο εντάξιμο στη Νομική.