Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

THE HISTORY OF CARDIOVASCULAR SURGERY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Debakey, Michael E
  5. 1992
  6. 350-400
    • The foreign fellow of the Academy of Athens, Mr.Michael Debakey gave a speech where a historical retrospection was made to the medical practice in the dawn of history till nowadays. Some reports are made as concerns various schools of thinking as well on Hippocrates and Galen, because the speaker believes that the understanding the social role of surgery requires a broader preview of certain periods in the history of man's development.
    • Ομιλία του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Michael E.Debakey κατά την οποία γίνεται μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την πρακτική της ιατρικής κατά την αυγή της ιστορίας μέχρι και τις μέρες μας.. Γίνονται αναφορές σε διάφορες σχολές σκέψης καθώς και στον Ιπποκράτη και Γαληνό, εξαιτίας του ότι ο ομιλητής πιστεύει ότι για να κατανοηθεί ο κοινωνικός ρόλος της χειρουργικής απαιτείται μια ευρύτερη κριτική συγκεκριμένων περιόδων κατά την ιστορία της ανθρώπινης ανάπτυξης.