ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

GREECE AND SPAIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1992
  6. 326-335
    • The study is referred to the history of Greece and Spain as well to the relation that exists between these two civilization which are connected with a long and pure tradition since antiquity.
    • Γίνεται μελέτη της ιστορίας της Ελλάδας και της Ισπανίας αλλά και η σχέση που έχουν μεταξύ τους οι δύο αυτοί πολιτισμοί, που συνδέονται με μακρά και γνήσια παράδοση από την Αρχαιότητα.