ΣΧΕΣΗ ΠΑΓΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΪΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ

THE RELATION OF THE GLOBAL AND GREEK PRO-HIPPOCRATIC MEDICINE TOWARDS THE HIPPOCRATIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1992
  6. 295-315
    • The speech has as a goal to demonstrate the relation between the global and greek pro-hippocratic medicine towards the hippocratic. In particular, the pro-hippocratic medicine is examined in the context of the global space and especially in the countries of Far and Middle East as well in Greece and the international pro-hippocratic medicine is compared to the equivalent greek. Finally, the most important offerings of Hippocrates are reported under a particular correlation to these that before him prevailed.
    • Η ομιλία σκοπό έχει να καταδείξει την σχέση μεταξύ παγκόσμιας και ελληνικής Προϊπποκρατικής ιατρικής προς την Ιπποκρατική. Συγκεκριμένα εξετάζεται η Προϊπποκρατική ιατρική στον παγκόσμιο χώρο και ειδικότερα στις χώρες της Άπω και Μέσης Ανατολής, η Προϊπποκρατική ιατρική στην Ελλάδα, γίνεται σύγκριση της παγκόσμιας Προϊπποκρατικής ιατρικής προς την αντίστοιχη ελληνική και τέλος αναφέρονται οι κυριότερες συμβολές του Ιπποκράτη, υπό συγκεκριμένο συσχετισμό τους προς τα προ αυτού κρατούντα.