Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

THE DYMAMICS OF THE NATIONAL REVOLUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1992
  6. 198-255
    • The study aims at examining the dynamics of the National Revolution through the following : the examination of the ottoman society (concluding the greek nation), the extensive examination of the greek nation, the examination of the class and of other groups that acted inside it as well the relations of groups with the nation and ottoman domination and finally the dialectic of the reactions of the greek nation to the provocations of the ottoman society is regularized in a unified synthesis.
    • Αντικείμενο της μελέτης είναι η δυναμική της εθνεγερσίας μέσα από : την εξέταση της οθωμανικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής εθνότητας, την εκτενέστερη εξέταση αυτής της εθνότητας, την εξέταση των ταξικών και άλλων ομάδων που λειτούργησαν στο εσωτερικό της καθώς και τις σχέσεις των ομάδων με την εθνότητα και την οθωμανική κοινωνία. Τέλος συστηματικοποιείται σε ενιαία σύνθεση η διαλεκτική των αντιδράσεων της ελληνικής εθνότητας στις προκλήσεις της οθωμανικής κοινωνίας.