Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

THE MYCENEAN CIVILIZATION - HISTORIC OUTLINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιακωβίδης, Σπύρος Ε. (1923-2013)
  5. 1992
  6. 149-168
    • The study is referred to the findings of excavations which demonstrate the samples of the Mycenaen civilization. Various speculations for the sudden appearance of gold and of the minoan and egyptian objects, are given. Furthermore, a historical review is cited.
    • Περιγράφονται τα ευρήματα από τις ανασκαφές, που καταδεικνύουν τα δείγματα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Δίνονται οι διάφορες υποθέσεις για την ξαφνική εμφάνιση του χρυσού και των μινωϊκών και αιγυπτιακών αντικειμένων και παρατίθεται μια ιστορική επισκόπηση.