ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE CORRESPONDING MEMBER Mr.NIKOLAOS ALEXANDROPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Σακελλαρίου Μιχαήλ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1992
  6. 103-105
    • The President of the Academy of Athens welcomed the new corresponding member, Mr.Alexandropoulos, who stands oit in the field of Physics. Afterwards, the Academician Mr.Alexopoulos Caesar presented his career and scientific work.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών χαιρέτησε το νέο αντεπιστέλλον μέλος κ.Αλεξανδρόπουλο ο οποίος διεκρίθει στον τομέα των φυσικών επιστημών. Κατόπιν ο Ακαδημαϊκός κ.Αλεξόπουλος Καίσαρας παρουσίασε την σταδιοδρομία και το επιστημονικό του έργο.