Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 1922-1940

THE GREEK ART TODAY. ACHIEVEMENTS, FORMULATIONS, THE SWAY OF THE GENERATION 1922-1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1992
  6. 62-100
    • The purpose of the speech is to present the Greek Art as it is expressed in the determination efforts and pursuits and as it is given by the artists of the generation of 1922-1940. Some of new and determinative characteristics of the Art of the 20th century are given, like the progressive exceedings of the limits that exist in the plastic categories of past periods. Furthermore, some conquests of our artists of the 19th century are reported. In spite of the host of Greek creators, of international recognition, there is no Museum of Modern Art in Greece, necessary element for a guarantee in the future.
    • Σκοπός της ομιλίας είναι η παρουσίαση της Ελληνικής Τέχνης, όπως εκφράζεται σε καθοριστικές της προσπάθειες και αναζητήσεις και όπως την δίνουν οι καλλιτέχνες της γενιάς του μεσοπολέμου. Σημειώνονται μερικά από τα νέα και καθοριστικά χαρακτηριστικά της τέχνης του 20ου αι., όπως η προοδευτική υπέρβαση των ορίων που υπάρχουν στις εικαστικές κατηγορίες των παλαιοτέρων περιόδων. Αναφέρονται ακόμα, και κάποια απ'τα χαρακτηριστικά των κατακτήσεων των καλλιτεχνών μας του 19ου αι. Παρόλο το πλήθος των Ελλήνων δημιουργών, παγκοσμίου αναγνώρισης, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δεν υπάρχει στην Ελλάδα, στοιχείο απαραίτητο για την εγγύηση στο μέλλον.