ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ "ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΓΟ"

THOUGHTS ABOUT "GREAT SPEECH" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 249-256
    • Some thoughts about the most important result of the natural psychosomatics function of brain, the conscience. The important of the quest of truth and science is emphasized.
    • Εκφράζονται ορισμένες σκέψεις γύρω από το σημαντικότερο αποτέλεσμα της φυσιολογικής ψυχοσωματικής λειτουργίας του εγκεφάλου, την συνείδηση και τονίζεται η σημασία της στην αναζήτηση της αλήθειας και της επιστήμης.