1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αγγελόπουλος, Άγγελος
  5. 1976
  6. 200-234
    • In order to accomplish comprehension of the universal economical, social and political problems that create a new international economy and a new world, there is description of the motive powers of this reorganization which are : sciences improvement, separation of the world in different social and political systems and the appearance of the "Third World" in the international stage.
    • Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα παγκόσμια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που δημιουργούν μια νέα διεθνή οικονομία και έναν νέο κόσμο, περιγράφονται οι κινητήριες δυνάμεις της ανακατάταξης αυτής που είναι οι πρόοδοι της επιστήμης, η διαίρεση του κόσμου σε αντίθετα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα και η εμφάνιση του Τρίτου Κόσμου στη διεθνή σκηνή.