ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

IOANNIS KAPODISTRIAS. PROEM OF A GREAT POLITICAL CAREER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1976
  6. 153-170
    • On the occasion of the completion of two hundred years since the birth of the first governor of liberated Greece, Ioannis Kapodistrias, some words about his life and action are given, as well as his astonishing career and his important contribution to Greece through history.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από της γεννήσεως του πρώτου κυβερνήτου της απελευθερωμένης Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, δίνονται λίγα λόγια για την ζωή αυτού καθώς και για την εν γένει δράση, καταπληκτική σταδιοδρομία και σημαντική συμβολή του στη πορεία της Ελληνικής ιστορίας.