ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

THE MINIATURE FRESCOES FROM ACROTIRI, THERA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Page, Denys
  5. 1976
  6. 132-152
    • Detailed description of the paintings of each wall, northern, eastern and southern that were discovered in 1972 in Thera and after the description, there are conclusions about frescoes in general.
    • Περιγράφεται λεπτομερώς τι είναι ζωγραφισμένο σε κάθε τοίχο, βόρειο, ανατολικό και νότιο, απ'αυτούς που ανακαλύφθηκαν το 1972 στη Θήρα και κατόπιν αυτής της περιγραφής δίνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν οι τοιχογραφίες σαν σύνολο.