ΜΥΚΗΝΑΙ, ΜΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

MYCENAE, ONE HUNDRED OF YEARS OF EXCAVATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1976
  6. 119-129
    • The wealth of the Greek civilization is presented especially the valuable findings of Mycenae excavations, during the first century since the first discovery. It is expressed the wish that the second century shall be as bright as the first one.
    • Προβάλλεται ο πλούτος του ελληνικού πολιτισμού και ειδικότερα τα πολύτιμα ευρήματα που προέκυψαν από τις ανασκαφές των Μυκηνών, κατά την πρώτη εκατονταετία από την πρώτη ανακάλυψη και εκφράζεται η επιθυμία, η δεύτερη εκατονταετία να είναι το ίδιο λαμπρή με την πρώτη.