ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ HEINRICH SCHLIEMANN

COMPLETION OF ONE HUNDRED YEARS FROM THE FIRST EXCAVATION OF MYCENAE UNDER HEINRICH SCHLIEMANN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 118-119
    • Love and devotion of Schliemann to Greece and the Greek culture is indicated and he is honoured for his contribution, as the first spade of the excavation that help to the revelation of Mycanae.
    • Επισημαίνεται η αγάπη και η προσήλωση του Schliemann προς την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και τιμάται η μνήμη αυτού του άνδρα, ο οποίος συνέβαλε στην πρώτη σκαπάνη που άρχισε την αποκάλυψη των Μυκηνών.