ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

COMPLETION OF ONE HUNDRED AND FIFTY YEARS FROM THE SORTIE OF THE CUSTODY OF MESOLOGI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 102-104
    • There is presentation of Mayer's letter written a few days before the sortie from Mesologi, addressed to a friend that was published in "Friend of the Law in Hydra", in 1826. Mayer's contribution to the presentation of a besieging diary is noted as a unique original description.
    • Παρουσιάζεται επιστολή του Μάγερ, λίγες μέρες πριν από την έξοδο του Μεσολογγίου, προς κάποιο φίλο του, που δημοσιεύθηκε στο "Φίλο του Νόμου στην Ύδρα", το 1826. Επισημαίνεται η συμβολή του Μάγερ στην διατήρηση του ημερολογίου της πολιορκίας, σαν μόνη αυθεντική περιγραφή.