ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1976
  6. 37-39
    • The book "Georgiou Houmnou, Cosmogenesis", concerning the Research Centre of Medieval and Modern Hellinism, is presented. It has to do with a poetic translation of Genesis and first half of the Exodus, based not only in the official text of church but in hidden folk traditions, as well.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο για το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, υπό τον τίτλο :"Γεωργίου Χούμνου, Η Κοσμογέννησις". Πρόκειται για μια ποιητική παράφραση της Γενέσεως και του πρώτου ημίσεως της Εξόδου, βασισμένο όχι μόνο στο επίσημο εκκλησιαστικό κείμενο αυτών αλλά και σε απόκρυφες λαϊκές παραδόσεις.