ΝΕΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡ.567)

A NEW EPIGRAM OF THE SECOND CENTURY B.C. FROM RHODES (Nr.567, CATALOGUE OF INSCRIPTIONS OF THE RHODES' MUSEUM) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1976
  6. 830-838
    • Comments on the contents of the epigram of the second century b.C. that was found in Rhodes in 1966.
    • Σχολιάζεται το περιεχόμενο επιγράμματος του 2ου π.Χ. αιώνος που βρέθηκε στην Ρόδο το 1966.