ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΚΛΑΜΨΕΩΣ

A PHOTOMETRIC SURVEY FOR NEW FLARE STARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος | Weinberger R
  5. 1976
  6. 771-777
    • Four regions of emission nebulocity and obscuring gas and dust clouds have been investigated with the help of direct photometric plates, using the Schmidt-type telescope. From this investigation, four new flare stars were discovered whose characteristics are tabulated.
    • Τέσσερεις περιοχές λίαν πυκνές στην μεσοαστρική ύλη ερευνήθηκαν με την βοήθεια άμεσων φωτομετρικών πλακών και φασματικών πλακών, που ελήφθησαν με τηλεσκόπιο τύπου Schmidt. Από την έρευνα αποκαλύφθηκαν 4 νέοι αστέρες εκλάμψεως, τα δεδομένα των οποίων παρέχονται σε πίνακα.