ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΙΟΗΣΙΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ON THE LINEARIZATION OF NONLINEAR MODELS OF THE PHENOMENA. FIRST PART : LINEARIZATION BY EXACT METHODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1976
  6. 659-668
    • This paper deals with remarks on the linearization methods, that are used in the equations Bernoulli-Ricatti and other types of differential equations.
    • Η ανακοίνωση ασχολείται με γραμμικές μεθόδους γραμμικοποιήσεως, τις οποίες εφαρμόζει στις εξισώσεις Bernouilli, Ricatti καθώς και σε διάφορες άλλες μορφές διαφορικών εξισώσεων.