ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΚΗΦΕΙΔΩΝ CDCyg, X, Z, RRLac ΚΑΙ UVul

PHOTOELECTRIC THREE-COLOUR OBSERVATION OF THE GALACTIC CEPHEIDS CDCyg, X, Z, RRLac AND UVul (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τσιούμης Α | Αστεριάδης Γ | Μαυρίδης Λ Ν
  5. 1976
  6. 540-576
    • Results obtained from photoelectric three-colour observations (U,B,V) of 5 galactic cepheids CDCyg, X, Z, RRLac and Uvul which were executed from 1967 to 1970 with a reflection-telescope. According to the results various characteristic sizes of the cepheids were calculated and the attitude of the subject stars in the diagram of two-colour indicator (U-B)/(B-V) was examined.
    • Παρέχονται τα εξαγόμενα των φωτοηλεκτιρκών παρατηρήσεων σε τρία χρώματα (U, B, V) των S γαλαξιακών κηφείδων CDCyg, X, Z, RRLac και UVul, οι οποίες εκτελέστηκαν κατά τα έτη 1967-1970 ,με κατοπτρικό τηλεσκόπιο. Με βάση τα εξαγόμενα υπολογίστηκαν διάφορα χαρακτηριστικά μεγέθη των κηφείδων αυτών και μελετήθηκε η συμπεριφορά των εν λόγω αστέρων στο διάγραμμα των δεικτών χρώματος (U-B)/(B-V).