ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΘΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF DUNES OF SOUTHERN CORFU AND THEIR RELATION TO THE LAKE OF "KORISSION" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λεοντάρης Σ
  5. 1976
  6. 522-539
    • Examination of the influence of ascending continental movements to the southern coast of Corfu. These movements created to the area a peculiar morphological view of dunes and creation of the lake of "Korission".
    • Εξετάζεται η επίδραση ανοδικών ηπειρογενετικών κινήσεων στις νότιες ακτές της νήσου Κέρκυρας. Οι κινήσεις αυτές δημιούργησαν στην περιοχή ιδιάζουσα μορφολογική εικόνα θινών και τη γένεση της λίμνης Κορισσίων.