Η ΕΛΛΑΣ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

GREECE, ANCIENT GREECE AND THE WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1976
  6. 517-521
    • The great idea of Hellinism expressed in Isocates, began to fade since the Second World-War as soon as the greek language was set aside in the programmes of the classical secondary schools of Western Europe. Various solutions are suggested for the conservation of greek language internationally as well as for the greek presence.
    • Η μεγάλη ιδέα του Ελληνισμού όπως έχει εκφραστεί από τον Ισοκράτη άρχισε να φθίνει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν η ελληνική γλώσσα αποκλείστηκε από τα κλασσικά τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Ευρώπης. Προτείνονται διάφορες λύσεις για την συντήρηση της ελληνικής γλώσσας διεθνώς καθώς επίσης και της εν γένει ελληνικής παρουσίας.